YABANCI MAHKEME BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE'DE TANINMASI

Bize Ulaşın

YABANCI MAHKEME BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI

Türkiye’de yapılan önemli bir kanun düzenlemesine değinmek istedim, çünkü bu kanun Belçika’da boşanan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendirmektedir.

Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararı, Türkiye’de dava açmaya gerek kalmadan tanınabilecek. Ancak bu düzenleme sadece anlaşarak, beraber başvuru yapanları kapsıyor, yani ‘anlaşmalı’ boşanma kararlarını.

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemelerin yapılmasını içeren ve 29.04.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) dördüncü maddesiyle Nüfus Hizmetleri Kanununa 27/A maddesi eklendi.
Düzenlemeye göre eklenen 27/A maddesi aynen şöyledir;

“Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili
MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adli veya idari makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.
(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.
(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.”Daha önceki uygulamada, yurt dışındaki yabancı mahkemelerce alınan boşanma kararlarının, Türkiye’de tescil edilip tanınabilmesi için, Türkiye’de de davanın açılarak boşanma kararının alınması gerekiyordu. Bu tanıma-tenfiz davaları 2-3 yıl sürüyordu ve yüksek masraflara mal oluyordu.
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle Türk mahkemelerinde dava açmaya gerek kalmadan tanıma işlemi kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler tarafından veya yurt içinde ilgili nüfus müdürlüklerince çok kısa sürede yapılmış olacak. Bunun için tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla başvurması gerekiyor.

Makaleler